جریان جنگ بدر (۴): قضیه کمی پیچیده‌تر است!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۲ام بهمن ۱۳۹۱

جریان جنگ بدر (۱): سؤال
جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!
جریان جنگ بدر (۳): خدا حقیقت مؤمنین را آشکار کرد.
شیطان اینها را تهییج کرد، گفت بروید. مؤمنین توان نبرد با شما را ندارند، من هم در کنار شمایم. وقتی تن به تن شدند، دیگر از آن التقای در معرکه به ترائی یکدیگر رسید، رو به فرار گذاشت شیطان. گفت من می‌بینم چیزی را که شما نمی‌بینید. یعنی شما نگاه نکنید اینها همین چند نفرند. یک عده‌ای هم با اینها هستند، فقط من می‌بینم.

ادامه مطلب …

جریان جنگ بدر (۳): خدا حقیقت مؤمنین را آشکار کرد.

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۰ام بهمن ۱۳۹۱

جریان جنگ بدر (۱): سؤال
جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!
خدای سبحان به رسولش فرمود من جریان جنگ بدر را به تو نشان دادم، تو در عالم خواب دیدی یک گروه کمی به شما حمله می‌کنند. یعنی حقیقت اینها، دورن اینها، باطن اینها را که اندک است به شما نشان دادیم، شما درون اینها را دیدید و درون شما که آخرت است و بهشت است، کثیر است. ما هم کاری کردیم پرده از چشم اینها برداشته شد، درون شما را دیدند، حقیقت شما را دیدند، لذا ترسیدند.

ادامه مطلب …

جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۸ام بهمن ۱۳۹۱

جریان جنگ بدر (۱): سؤال
قرآن از این معنا پرده بر می‌دارد، می‌فرماید اینها در دنیا فکر می‌کردند که مؤمنین کم‌اند و ضعیف‌اند. وقتی قیامت فرا برسد، مؤمنین جای آنها مشخص بشود، کافران جای آنها روشن بشود، آن‌گاه معلوم می‌شود چه کسی کم بود چه کسی زیاد، چه کسی قلیل بود چه کسی کثیر.

ادامه مطلب …

جریان جنگ بدر (۱): سؤال

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۶ام بهمن ۱۳۹۱

این کافران که بیش از هزار نفر بودند، مؤمنینی که تقریباً یک سوم آنها بودند، این مؤمنین را دو برابر خود می‌دیدند، یعنی شش برابر دیدند. کافران، مؤمنین را دو برابر خود دیدند، یعنی سیصد و اندی را دو هزار و خرده‌ای دیدند. خوب چطور یکی، شش برابر می‌شود؟ چطور سیصد و خرده‌ای می‌شوند دو هزار و خرده‌ای؟ چطور اینها که یک سوم بودند دو برابر شدند؟ خدا- معاذ الله- چشم‌بندی کرد؟ چیزی که واقعیت نداشت در چشم اینها ارائه داد؟ یا نه، چشم‌بندی نیست؟

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .