ظاهرا دبه کردن و به هم زدن بازی خیلی سابقه دارد!

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۶ام مرداد ۱۳۹۰

… به این منتهى شد که یک هیأت سه نفره‏ اى باشد، یک نفر از طرف آقاى رئیس جمهور، یک نفر هم از طرف آن آقایان، و یکى هم من تعیین کنم، اینها حَکَم باشند. بعد از اینکه حَکَم رفته است و دیده است و موارد خلاف را دیده و یک جایى صحبت کرده است، در روزنامه‏ هایشان بود که این حکمیت مثل حکمیت ابو موسى اشعرى است! یعنى این سه نفرى که یکیش را خود ایشان تعیین کرده و یکیش را هم مجلس تعیین کرده است، و آن دو نفر دیگر یعنى رئیس مجلس و آن دوتاى دیگر، و یکیش را هم من تعیین کردم و اینها حکمیت کردند، نظیر آن حکمیتى است که ابو موسى اشعرى بر خلاف حضرت امیر رأى داده! …

ادامه مطلب …

اگر مى‎خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را!‎

ارسال شده توسط محمدمهدی همتی در ۱۶ام تیر ۱۳۹۰

آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى‎کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‎کنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‎کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل کند. شوراى نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چى است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمى‎شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‎کنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. …

ادامه مطلب …


یادداشت‏‌های یک طلبه دارای حق کپی رایت می باشد .