این کافران که بیش از هزار نفر بودند، مؤمنینی که تقریباً یک سوم آنها بودند، این مؤمنین را دو برابر خود می‌دیدند، یعنی شش برابر دیدند. کافران، مؤمنین را دو برابر خود دیدند، یعنی سیصد و اندی را دو هزار و خرده‌ای دیدند. خوب چطور یکی، شش برابر می‌شود؟ چطور سیصد و خرده‌ای می‌شوند دو هزار و خرده‌ای؟ چطور اینها که یک سوم بودند دو برابر شدند؟ خدا- معاذ الله- چشم‌بندی کرد؟ چیزی که واقعیت نداشت در چشم اینها ارائه داد؟ یا نه، چشم‌بندی نیست؟

***

﴿قَدْ کَانَ لَکُمْ آیهٌ﴾ شما این آیت را و این معجزه را دیدید در جنگ بدر. دیگر توضیح نمی‌دهد. چون این قسمت از آیات بعد از جریان بدر نازل شد. در خاطره همه این مسئله بدر بود. ﴿قَدْ کَانَ لَکُمْ آیهٌ﴾، آن آیه هم این بود که ﴿فِی فِئَتَینِ الْتَقَتَا فِئَهٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَأُخْرَی کَافِرَهٌ﴾، شما در جنگ بدر این آیه الهی را دیدید که یک عده در راه خدا شمشیر می‌زدند، یک عده کافر بودند علیه دین خدا شمشیر می‌زدند و دیدید که طبق علل و عوامل ظاهری هرگز این فرقه کافره شکست نمی‌خورد. برای اینکه عِدّه و عُدّه آنها چند برابر عِدّه و عُدّه مسلمین بود. آنها بیش از هزار نفر بودند، مسلمین در حدود سیصد و چند نفر. آنها نوعاً مسلّح بودند، اینها بیش از چند تا شمشیر و شش، هفت تا زره نداشتند. آنها سواره بودند، اینها پیاده بودند. آنها شتر نهر می‌کردند به سربازانشان کباب می‌دادند، اینها خرما می‌مَکیدند. چیزی باعث پیروزی اینها نبود، هیچ عاملی از عوامل ظاهری.

اینها شجاعانه حمله می‌کردند، آنها مرعوبانه می‌گریختند. چه بود؟ چه شد؟ وقتی که شما بررسی کردید فهمیدید که چه شد، آن را فهمیدید که! ﴿قَدْ کَانَ لَکُمْ آیهٌ فِی فِئَتَینِ الْتَقَتَا فِئَهٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَأُخْرَی کَافِرَهٌ﴾. راهش این بود که ما مجاری ادراکی اینها را بستیم ﴿یرَوْنَهُم مِثْلَیهِمْ رَأْی الْعَینِ﴾. این کافران که بیش از هزار نفر بودند، مؤمنینی که تقریباً یک سوم آنها بودند، این مؤمنین را دو برابر خود می‌دیدند، یعنی شش برابر دیدند. کافران، مؤمنین را دو برابر خود دیدند، یعنی سیصد و اندی را دو هزار و خرده‌ای دیدند ﴿یرَوْنَهُم مِثْلَیهِمْ رَأْی الْعَینِ﴾.

خوب، این ﴿رَأْی الْعَینِ﴾ برای آن است که مبادا خیال کنند که این در تخیل هست و در پندار است و در وهم است، نه! به طور روشن می‌دیدند. خوب چطور یکی، شش برابر می‌شود؟ چطور سیصد و خرده‌ای می‌شوند دو هزار و خرده‌ای؟ چطور اینها که یک سوم بودند دو برابر شدند؟ خدا- معاذ الله- چشم‌بندی کرد؟ چیزی که واقعیت نداشت در چشم اینها ارائه داد؟ یا نه، چشم‌بندی نیست؟

***

جریان جنگ بدر (۲): خواهید دانست کی کم است، کی زیاد!
جریان جنگ بدر (۳): خدا حقیقت مؤمنین را آشکار کرد.
جریان جنگ بدر (۴): قضیه کمی پیچیده‌تر است!
جریان جنگ بدر (۱): سؤال
(از اینجا دریافت کنید)