تلاوت آیات ابتدایی سوره مبارکه شمس توسط قاری جوان مصری محمود شحات انور، برایم بسیار دلنشین بود.

ایشان فرزند کوچک قاری برجسته مصری محمد شحات انور هستند.

محمود شحات انور

دو قرائت دیگر از این قاری جوان مصری: ۱  ۲


محمود شحات انور
(از اینجا دریافت کنید)