شهید مطهری در کتاب «امامت و رهبری»، در پاسخ به سؤال یکی از حضار، درباره مسئله «عصمت» توضیحاتی بیان می‏فرمایند که به نظر حقیر کمی جای تأمل است.
گرچه شکی در صحت نظرات ایشان در مسائل مختلف اعتقادات تشیع وجود ندارد و شاید بتوان نقدی را که در ادامه خواهد آمد، با گزاره‏هایی چون «در مقام بیان تمامی مطلب نبوده‏اند» یا «به دلیلی مانند فراموشی بخشی از مطلب جا مانده است» یا … توجیه نمود.
به هر صورت با توجه به عنوان کتاب، طرح مسئله عصمت به آن صورت محل اشکال است.
متن مورد بحث را با هم مرور می‏کنیم:

ادامه مطلب …